Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


10 04.2012

ПРОФ. ЛИДИЯ КОЕВА И ПРОФ. ДРАГОМИР КОЕВ – ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ПРОФЕСОРИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Проф.Лидия Коева и проф.Драгомир Коев бяха поканени за членове на жури /комисия/ за избор на нови хабилитирани лица (доценти и професори) по ендокринология и обмяна на веществата. На 6 март 2012 г. те участваха в 2 заседания на съответните журита, като проф.Коев беше рецензент на доц.дмн. Михаил Боянов от Клиниката по ендокринология на Александровска болница София, който беше оценен по достойнство и избран единодушно за професор. Проф.Коева беше рецензент на защитата на дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки” на кандидатката доц. д.м. Цветалина Танкова от Университетската болница по ендокринология и геронтология, София , която също получи единодушно положителен вот от журито на защитата, приемайки изтъкнатите в рецензиите научни и практически приноси на дисертацията.