Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА ДИАЛЕВЕЛ ПОДОБРЯВА КОНТРОЛА НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Хранителната добавка Dialevel е предназначена за болни от захарен диабет и съдържа три компонента : тривалентен хром никотинат 60 микрограма, воден екстракт от канела (Cinnamomum cassia) 55,6 мг. – еквивалентни на 1000 мг субстанция канела и алфа-липоева киселина 200 мг. Съгласно закона за храните в Република България хранителните добавки са храни, които допълват нормалната диета. Поради тези причини, ние се насочихме да проучим какъв е клиничният ефект от тях. Те представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен и физиологичен ефект, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества (1). Тъй като не са лекарства, хранителните добавки не подлежат на научна проверка за техния ефект, не се регистрират от изпълнителната агенция за лекарствата и по принцип не са обект на клинични проучвания за оценка на тяхното действие и евентуални нежелани странични действия. На българския пазар се появиха редица препарати като хранителни добавки с претенциите, че понижават кръвната захар и подобряват състоянието на болните от захарен диабет. Тези претенции, обаче, не почиват на обективни и независими клинични проучвания върху стандартизирани групи болни и се основават единствено на субективното мнение и преценка на отделни болни, като по правило се дава гласност само на положителните резултати, а се спестяват случаите с нулев или отрицателен резултат.

приема на хранителната добавка Dialevel при болни от захарен диабет тип 2 , която съдържа съставки с доказано от редица предходни научни проучвания благоприятно действие върху кръвната захар и някои други биохимични показатели при захарен диабет тип 2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Ние извършихме отворено обсервационно проучване при 30 болни от захарен диабет тип 2 (16 жени и 14 мъже) със средна давност на заболяването 5,99 години (от 1 до 15 години) и средна възраст 55,9 години (от 37 до 70 години). Болните бяха на лечение с орални антидиабетни медикаменти, както следва : на монотерапия с метформин – 6 болни, на монотерапия със сулфонилуреен препарат – 4 болни, на комбинирана терапия с метформин и сулфонилуреен препарат – 12 болни, на метформин и росиглитазон – 3 болни, на тройна комбинация с метформин,сулфонилуреен препарат и росиглитазон - 3 болни и само на диетотерапия – 2 болни.

Болните бяха включвани в обсервационното проучване след информирано съгласие, което те удостоверяваха с подпис в документацията. Проучването се проведе в продължение на 4 месеца, при ежемесечни визити с клиничен преглед и 3-кратен кръвозахарен профил при всяка визита. Биохимичните изследвания се правиха двукратно: непосредствено преди включването им в проучването и при последната им визита – в края на четвъртия месец, включващи определяне на HbА1с, общ холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди, креатинин, ALAT, ASAT..

Хранителната добавка Dialevel се прибавяше към текущата медикаментозна терапия на болните в дозировка 2 или 3 таблетки дневно по индивидуална преценка на лекаря за всеки отделен пациент. По време на четиримесечното проследяване на болните не се правиха никакви промени в назначеното им и провеждано от тях антидиабетно медикаментозно лечение, както и в обичайния стил и начин на живот. От включените в проучването 30 болни на последната заключителна визита се явиха 29. Един от болните не се яви, поради това, че е напуснал страната във връзка с работа в чужбина. Ето защо, всички отчетени резултати и изводи от тях се основават на данните от завършилите докрай проучването 29 болни.

РЕЗУЛТАТИ

Обобщените резултати от обсервационното проучване показаха следното: Изходната кръвна захар (средна стойност на кръвната захар от кръвозахарните профили) при започване на проучването беше 8,24 +- 0,79 ммол/л, а след приключване на 4-месечния период на наблюдение тя се понижи на 6,91 +- 0,41 ммол/л.(t= 3, 02, p < 0,01).(Фиг.N=1). Понижението на кръвната захар е статистически значимо. Гликираният хемоглобин HbA1c изходно беше 7,23 +- 0,67 %, а след 4-месечния период на наблюдение се понижи на 6,34 +- 0,08 % (t= 2,4, p < 0,05).(Фиг.N= 2).Понижението на гликирания хемоглобин е статистически значимо.

Останалите изследвани показатели – телесно тегло, индекс на телесната маса (BMI), систолично и диастолично налягане, общ холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди, креатинин, ALAT и ASAT – не показаха статистически значими промени след 4-месечния прием на Dialevel. (Табл.N= 1). Необходимо е да отбележим , обаче , че има понижение на триглицеридите –от 2,30 +- 0,55 ммол/л в началото на 1,77 +- 0,31 ммол/л в края на проучването. Липсата на статистическа достоверност вероятно се дължи на факта, има много голяма амплитуда (разсейване) както на изходните (от 0,72 до 6,02 ммол/л), така и на крайните стойности на триглицеридите (от 0,47 до 4,15 ммол/.), което води до припокриване на осреднените цифри при относително малък брой изследвани лица. При евентуално голям брой наблюдавани болни или болни с по-малко различия в изходните стойности на триглицеридите, ако се запази същата тенденция за тяхното намаление, би могло да се очаква и постигане на статистически достоверна разлика. Независимо от горните данни, трябва да отбележим, че от 29 завършили проучването лица – 21 от тях са понижили в различна степен триглицеридите си, докато само 8 имат леко повишение на триглицеридите си в края на проучването.

Анкетата на болните хода на проучването и в края на наблюдението не установи никакви оплаквания, стомашно-чревни проблеми, алергични реакции или други нежелани странични явления. Не са наблюдавани и не са регистрирани случаи на хипогликемия, както и съмнения за такава. Резултатите от изследваните обменни и лабораторни изследвания показват, че Dialevel няма неблагоприятни и нежелани действия върху обменните процеси, сърдечносъдовата система , чернодробната и бъбречната функция .

ОБСЪЖДАНЕ

Благоприятният ефект на хранителната добавка Dialevel върху гликемичния контрол при болни от захарен диабет тип 2 произтича от удачния подбор на нейните съставки. Всички проучвания, публикувани досега в медицинската литература показват, че болните от захарен диабет са с ниско ниво на серумния хром (2,3,4,5,6), т.е. те имат дефицит на хром. Това е резултат на напредването на възрастта (7), на консумацията на преработените от хранителната индустрия храни, на външни причини като инфекции, физическа травма и стрес (8), на намалена резорбция и повишена екскреция на хром при захарен диабет (9,10). Задълбочените научни изследвания доказват, че тривалентният хром усилва биологичното действие на инсулина посредством няколко механизма : 1. Увеличаване на броя на инсулиновите рецептори в клетките; 2. Увеличено свързване на инсулина с неговия рецептор; 3. Увеличено фосфорилиране на инсулиновия рецептор, което повишава инсулиновата чувствителност (11). Прилагането на хром при болни от захарен диабет тип 2 понижава кръвната захар, както на гладно, така и постпрандиално, а също така и гликирания хемоглобин (12, 13, 14).

Втората съставка на Dialevel – канелата (Cinnamomum cassia) съдържа биоактивното вещество метилхидрохалконов полимер (МНСР) (15). Този полимер е от групата на разтворимите полифенолни полимери тип А, които увеличават усвояването на глюкоза от мускулите чрез фосфорилирането на тирозина в инсулиновия рецептор (16). По този начин се увеличава инсулиновата чувствителност, а освен това тези полимери имат и антиоксидантно действие(17). Ето защо канелата увеличава усвояването на глюкоза от клетките чрез повишаване на инсулиновата чувствителност, особено в мускулите (18,19). Нещо повече, метилхидроксихалконовият полимер в канелата увеличава превръщането на глюкозата в гликоген в черния дроб (15). Проучвания при експериментален захарен диабет и при хора болни от захарен диабет тип 2 показват, че субстанция канела или воден екстракт от канела понижават кръвната захар след 6 – 8 седмици (20, 21, 22, 23). Най-новото рандомизирано и контролирано клинично проучване на Paul Crawford в САЩ при 109 болни от захарен диабет тип 2 показа, че добавянето на канела към обичайното им перорално антидиабетно лечение за срок от 3 месеца е довело до по- голямо понижение на гликирания хемоглобин, в сравнение с болните, които са останали на на антидиабетните си медикаменти без канела: понижение с – 0,83% , срещу – 0,37% (24).

Третата съставка – алфа-липоевата киселина е добре познато съединение от групата на мастните киселини и е известна главно като силен антиоксидант. При болните от захарен диабет тип 2 ,обаче, се установява ниско ниво на алфа-липоева киселина в организма. Това се дължи както на намаляване на синтезата и с напредване на възрастта (25), така и на диетичните ограничения, а и на по-голямото и изразходване за отстраняване на големите количества генерирани свободни радикали при това заболяване. Ето защо, болните от захарен диабет се нуждаят от внос на допълнителни количества алфа-липоева киселина за поддържане на своето здраве.

Освен това, обаче, алфа-липоевата киселина увеличава транспортирането на глюкозата от кръвта в мускулните клетки, с което се увеличава нейното метаболизиране и допринася за понижаване на хипергликемията (26). Експериментални проучвания показват, че алфа-липоевата киселина намалява инсулиновата резистентност (27, 28, 29). Изследвания при хора болни от захарен диабет тип 2 показват, че алфа-липоевата киселина при по-продължителен прием подобрява гликемичния контрол (30,31). Д-р П.Каменова още през 2003 г. доказа, че при болни от захарен диабет тип 2 приетата за 4 седмици през устата алфа-липоева киселина значително повишава инсулиновата чувствителност и усвояването на глюкоза от организма с помощта на най-надеждната и призната за “златен стандарт” кламп-техника (31).

Не може да не се отбележи, че алфа-липоевата киселина е един от основните медикаменти за лечение на диабетната невропатия и клиничните наблюдения показват , че лечението с нея води до подобрение на всички обективни показатели за увреждане на периферната и вегетативната нервна система( 32,33 ). Приемът и в дози отговарящи за хранителна добавка вероятно могат да имат положително действие за задържане на дегенеративните процеси в нервите при захарен диабет.

Следователно, трите съставки на хранителната добавка Dialevel действат синергично, като повлияват благоприятно основния механизъм за хипергликемия при зхзрен диабет тип 2 - инсулиновата резистентност. Логично е да се приеме, че тези три съставки потенцират своето действие. Това дава възможност отделяният от бета-клетките инсулин да действа по-ефективно и в по-голяма степен да понижава кръвната захар и така да се постигне по-добър гликемичен контрол.

Съставките на Dialevel имат и други благоприятни действия, извън влиянието им върху гликемията, които имат значение за предотвратяване или забавяне на усложненията при болните от захарен диабет. Водният екстракт от канела има противовъзпалително действие (34) и подобрява имунната защита (35). Това намалява риска от инфекциозни усложнения и потиска възпалителната реакция на съдовете при развитие на атеросклероза. Хромът потиска гликозилирането на белтъчините и появата на окислителния стрес в еритроцитите при хипергликемия (36, 37), с което се забавя развитието на диабетна микроангиопатия. Алфа-липоевата киселина като мощен антиоксидант предпазва от развитие на атеросклероза, съдови увреждания и диабетна невропатия. Ето защо, комбинацията от тези три съставки при продължително прилагане, освен подобрения гликемичен контрол има потенциала да забави настъпването на късните диабетни усложнения, водещи до инвалидизация и преждевременна смърт. Необходими са ,обаче, проспективни и мащабни клинични проучвания, които да проверят дали практиката ще потвърди очакванията за редуциране на диабетните усложнения и по-добра прогноза на болните след продължителна употреба на хранителната добавка Dialevel.

Share

Етикети: , , , , ,