Специализиран Eндокринологичен Център

Клиника Коеви


Болести на щитовидната жлеза – програми за лечение

Програмите за лечение на болестите на щитовидната жлеза има следните елементи:…
• Ранна диагноза на заболяванията на щитовидната жлеза с помощта на пакет от хормонални изследвания, ехография на жлезата, пункционна биопсия при необходимост и клинична оценка.
• Преценка на хормоналната активност на щитовидната жлеза в норма и патология, идентификация на лицата със субклиничен хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм и определяне на съответно терапевтично поведение.
• Определяне на патогенетичния тип на хипертиреоидизма при тиреотоксикоза: Базедова болест, базедофицирана нодозна струма и др. И подбор на подходящия терапевтичен метод-медикаментозен, оперативен, радиойодтерапия?
• Идентификация и морфологична преценка на характера на възлите в щитовидната жлеза-диференциране на доброкачествени и злокачествени новообразования.
• Проследяване и контрол на хормоналната активност и морфологичния вид на щитовидната жлеза в хода на щитовидните заболявания: еутироидни струми, тиреотоксикози, нодозни струми, тиреоидити и др.
• Преценка на индикациите за оперативно лечение при заболяване на щитовидната жлеза, подготовка на болните за операция при необходимост, установяване на професионален контакт с хирургическия екип, следоперативна оценка на функционалното състояние на щитовидната жлеза.
• Оценка на щитовидната жлеза при бременност и взаимното влияние между тях, скрининг за йоден дефицит и контрол на гушата в периода след раждането.
• Клинична оценка и съвременно лечение на екзофталма и тиреоидната офталмопатия, мониторинг на очните промени при тиреотоксикоза.

Share